Sopimusehdot

 

Vuokraajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa henkilöä, joka ottaa vastaan vuokratuotteen ja vuokralle antajalla iisirentin edustajaa, joka luovuttaa tuotteen vuokraajalle. Mikäli vuokraaja luovuttaa auton vuokra-aikana toisen henkilön kuljetettavaksi, vastaa vuokraaja kuljettajan puolesta näiden ehtojen täyttymisestä. Pesureiden, koneiden ja muiden laitteiden tai tuotteiden lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty, eikä niitä saa viedä ulkomaille.

Pakettiauton vuokraukseen liittyvät sopimusehdot:
1) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot vuokralle antajalle. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

 

2) Vuokraajan tulee valokuvata auto ennen vuokrauksen alkamista. Näin vuokraaja pystyy todentamaan auton kunnon erinäisissä riitatilanteissa.


3) Ajoneuvon vuokraajalla on oltava voimassaoleva b-luokan ajo-oikeus. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli vuokraajalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.


4) Vuokraaja vastaa vuokra-aikana auton käytöstä aiheutuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista kuten sakoista, pysäköintimaksuista, pysäköintivirhemaksuista jne.


5) Vuokraaja vastaa kuljettamastaan omaisuudesta. Vuokralle antaja ei ole korvausvastuussa ajoneuvossa säilytettävästä asiakkaan omaisuudesta missään tilanteissa. Auton jäädessä ilman valvontaa, on sen ovet ehdottomasti lukittava.


6) Polttoaineet eivät sisälly vuokrahintaan. Ajoneuvo luovutetaan vuokraajalle täyteen tankattuna ja vuokraaja palauttaa ajoneuvon täyteen tankattuna. Auton palautuksen yhteydessä vuokraajan tulee esittää kuitti suorittamastaan tankkauksesta. Jos asiakkaalla ei ole esittää kuittia tankkauksesta, peritään tarkistusmaksu 10€. Tankkaamattoman auton palautuksesta peritään käsittelykuluja 150€ . Vuokraaja vastaa siitä, että autoon tankataan oikeanlaatuista polttoainetta (diesel).
 

7) Ajoneuvoa seurataan GPS-paikantimen avulla. Hyväksymällä sopimusehdot, asiakas suostuu sijaintitietojensa tallentamiseen.
 

8) Vuokraaja sitoutuu ilmoittamaan autoon tulleesta viasta vuokralle antajalle viipymättä. Mikäli ajoneuvon käyttö keskeytyy ajoneuvoon tulleen teknisen vian, rengasrikon tai muun vastaavan syyn vuoksi, ei vuokralle antaja vastaa matkan keskeytymisestä vuokraajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta haitasta tai vahingoista. Mahdollista käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa ei hyvitetä vuokraajalle.
 

9) Mikäli vuokraaja kolaroi ajoneuvon suistumalla tieltä, törmäämällä toiseen tienkäyttäjään taikka kiinteään esteeseen joko tiealueella tai tien ulkopuolella, on vuokraaja korvausvelvollinen. Omavastuun osuus korvauksesta on enintään 1000€. Korvaukseen lisätään auton seisonta-ajalta 35€/päivä ja vuokraaja on velvollinen korvaamaan seisonta-ajalta 50% peruuntuneiden varausten vuokrausaikojen hinnasta. Korvaus peritään riippumatta siitä,  korjataanko vuokrattua ajoneuvoa vai ei. Kokonaiskorvaussumma on enintään 1200€. Jos autolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä kohdassa 1 kielletyllä tavalla, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. 
 

10) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralle antajan erillistä suostumusta. Mikäli vuokraaja kuljettaa ajoneuvon ulkomaille, vastaa hän kaikista ajoneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista sekä ajoneuvon palauttamisesta omalla kustannuksellaan viipymättä takaisin vuokralle antajalle esim kolaritilanteen, tai ajoneuvon rikkoutumisen sattuessa.


11) Ajoneuvon vuokrausaika määräytyy tehdyn varauksen ja siihen annetun varausvahvistuksen mukaan. Maksun suorittaminen ei oikeuta vuokraajaa pitämään ajoneuvoa maksua vastaavaa vuokrausaikaa, mikäli vuokraaja ei ole tehnyt varausta maksua vastaavaan vuokrausajan ajaksi. Vuokraajan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan. 


12) Vuokraaja sitoutuu palauttamaan ajoneuvon ilmoittamaansa määräaikaan mennessä. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta määräaikaan mennessä, asiasta ilmoitetaan poliisille. Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokralle antajalle korvauksia aiheutuneesta haitasta vähintään 50€. Myöhästymiset katsotaan aina tapauskohtaisesti. 


13) Vuokralle antaja ei vastaa auton luovutuksen myöhästymisestä aiheutuvasta haitasta tai kustannuksista vuokraajalle tai kolmannelle osapuolelle, jos edellinen asiakas ei ole palauttanut autoa ilmoittamaansa määräaikaan mennessä. 


14) Varaus on peruutettava viimeistään 2 tuntia ennen varauksen alkamista. Peruuttamattomista varauksista peritään peruutusmaksua 50% varatun vuokrausajan hinnasta. Nämä peruutusehdot astuvat voimaan vasta, kun varauspyyntö on vahvistettu.


15) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Jos asiakas ei noudata tätä kieltoa, tai aiheuttaa epätavanomaista likaantumista sisätiloissa, vuokralle antajalla on oikeus vaatia 200€ sopimusrikosta. 


16) Palauttamattomista nokkakärryistä peritään 50€. Kadonneesta kuormaliinasta, parkkikiekosta tai lumiharjasta peritään 5€.


17) Varkaus- ja liikennevahinkotapauksissa asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä ensin poliisiin ja tämän jälkeen vuokralle antajaan.

Pesureiden, koneiden ja muiden laitteiden ja tuotteiden vuokraukseen liittyvät sopimusehdot:

1) Vuokraajan tulee todentaa henkilöllisyytensä tuotetta luovutettaessa ajokortilla tai passilla. 

 

2) Vuokraajan tulee varmistaa vuokratuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä. Pesureissa käytetään vettä, joten vesivahingon mahdollisuus on olemassa. Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta sellaisessa tilassa, jossa mahdollinen veden valuminen laitteesta ei aiheuta vesivahinkoja.

3) Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan pesurin puhtauden ennen käyttöä, niin ettei pesuri aiheuta vahinkoa esimerkiksi pestävälle pinnalle.

4) Vuokralle antaja ei ole vastuussa mahdollisista vuokratuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vuokraajalle tai kolmansille osapuolille.

5) Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotetta noudettaessa. Tuotteen osien tulee olla täysin ehjiä.

6) Vuokratuote ja sen osat tulee puhdistaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli puhdistusta ei ole tehty, on vuokralle antajalla oikeus periä vuokraajalta puhdistamisesta aiheutuneista kuluista 50€.

7) Tekstiilipesurissa saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettua pesuainetta, jota vuokralle antaja luovuttaa vuokraajalle. Höyrypesurissa pesuaineen käyttö on kielletty.


8) Vuokratuotteen vuokrausaika määräytyy tehdyn varauksen ja siihen annetun varausvahvistuksen mukaan. Maksun suorittaminen ei oikeuta vuokraajaa pitämään vuokratuottetta maksua vastaavaa vuokrausaikaa, mikäli vuokraaja ei ole tehnyt varausta maksua vastaavaan vuokrausajan ajaksi. Vuokraajan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa vuokratuotteen sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan. 

9) Varaus tulee peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen varauksen alkamista. Peruuttamattomista varauksista peritään peruutusmaksua 50% varatun vuokrausajan hinnasta. Nämä peruutusehdot astuvat voimaan vasta, kun varauspyyntö on vahvistettu.

10) Mikäli vuokratuote rikkoutuu käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, ei vuokraaja ole korvausvastuussa. Mikäli vuokratuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja käyttää vuokratuote käyttöohjeiden tai muuten yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, se varastetaan tai katoaa, on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintakustannuksia vastaavan korvauksen.